Jak se Češi staví k tekutému chlebu

O pivu se tvrdí ledascos. Třeba že je nejoptimálnějším iontovým nápojem, že je chlebem, i lékem, pokud se popíjí s mírou a rozumem. Letos v září zopakovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Vzešly z něj zajímavé výsledky. Týkaly se preference určité značky piva, míry rozhodování mezi známými a neznámými značkami, zohledňování regionálních aspektů či role vybraných parametrů při výběru piva. Analýza se uskutečnila na souboru respondentů s dosaženým věkem minimálně 18 let, kteří konzumují pivo. Některé závěry z tohoto výzkumu si můžete přečíst na této stránce.
Výběr piva podle značky
Preference při výběru piva jsou u českých konzumentů dlouhodobě poměrně vyprofilované, obzvláště to pak platí pro jejich mužskou část. Z těch, kteří alespoň někdy pijí pivo, dokáže svou oblíbenou značku jmenovat 94 % mužů a 79 % žen.
Co se týče míry preference konkrétních značek při nákupu, pro rok 2012 byla modifikována otázka, která tento aspekt výběru dlouhodobě sledovala. Současnou situaci lze podle výsledků otázky položené v září 2012 popsat následovně: čtyři z deseti mužů a čtvrtina žen si pivo pokaždé nebo téměř pokaždé vybírá podle značky, dalších pět z deseti mužů a dvě z pěti žen tak činí většinou. Takový, který si většinou podle značky pivo nevybírá, je mezi deseti českými konzumenty piva pouze jeden a mezi konzumentkami je jich čtvrtina. Zcela zanedbatelný podíl pak tvoří muži, kteří si podle značky nevybírají nikdy, mezi ženami je jich méně než desetina. Výběr konkrétní značky piva přitom není ani mezi muži ani mezi ženami systematicky navázán na takové charakteristiky, jako je věk nebo vzdělání, ve všech skupinách jsou podíly velmi podobné. Skutečnost, zda si člověk konkrétní značky vybírá, souvisí pouze s mírou jeho spotřeby: čím více piva lidé pijí, tím častěji si vybírají podle značky.
Regionální aspekty
Regionální aspekty při výběru piva byly v roce 2012 taktéž sledovány modifikovanou verzí otázky, která zjednodušeně řečeno zjišťovala, zda člověk preferuje pivo vyrobené v místě, kde se právě nachází (tj. kde bydlí, nebo kde je např. na dovolené). Její výsledky ovšem dobře korespondují s dřívějšími poznatky trochu odlišně formulované otázky. V návaznosti na region, kde bydlí nebo právě pobývají, si mezi českými konzumenty pivo vybírá více než třetina mužů a čtvrtina žen. Ostatní většinou nebo nikdy regionální aspekty při koupi piva nezohledňují, anebo je o nich ani nenapadá přemýšlet (15 % mužů a 27 % žen).
V zohledňování regionu se lidé opět liší zejména podle toho, kolik piva vlastně pijí. Obecně lze říci, že s množstvím konzumovaného piva stoupá taktéž preference regionu, neplatí to však absolutně: ve skupině s konzumací nejvyšší (tj. mezi muži s více než 14 pivy týdně a ženami s více než dvěma pivy týdně) je tendence preferovat piva z regionu momentálního pobytu slabší, než je tomu u konzumentů a konzumentek se spotřebou o stupeň nižší.
Známé, nebo neznámé pivo?
Vedle regionálních preferencí je jinou charakteristikou pivní kultury dané země ochota či zájem ochutnat neznámé pivo na úkor výběru toho známého. Pravděpodobnou reakci na takovou situaci se u českých konzumentů v roce 2012 opakovaně pokoušela postihnout otázka ohledně toho, zda si člověk například o dovolené na druhém konci republiky objedná v restauraci takové pivo, které zná, tj. vyrobené známým velkým českým pivovarem, anebo pivo jemu neznámé, vyrobené malým místním pivovarem.
Jak výsledky ukazují, čeští konzumenti piva by se v takové situaci zachovali různě. Ponecháme-li stranou přibližně desetinový podíl takových, kteří nevědí, jak by se rozhodli (mezi muži je tento podíl nižší, mezi ženami vyšší), jsou zbývající muži i ženy rozděleni shodně na dvě přibližně stejně velké části takových, kteří by si vybrali pivo z neznámého a známého pivovaru. Tyto podíly se dlouhodobě nemění nijak dramaticky, nicméně mírný nárůst odhodlání, nebo přinejmenším ochoty neznámé pivo zkoušet od roku 2007 pozorovat lze, a to jak u mužů, tak u žen.
(tz)