UNIQA přináší nové pojištění odpovědnosti pro vrcholové manažery

Speciální produkt pro pojištění odpovědnosti členů vrcholných orgánů korporací, známý na trhu pod anglickou zkratkou D&O (Directors´and Officers´ Liability), doplnil spektrum podnikatelských pojištění UNIQA. Je určen k pojištění odpovědnosti manažerů v řídících složkách obchodních společností a družstev. Po pojištění tohoto typu je v dnešní době zvýšená poptávka, a to jak v návaznosti na novou právní úpravu danou novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, tak i v souvislosti se stále četnějším uplatňováním nároků na náhradu škody vůči členům statutárních či dozorčích orgánů.

Pojištění chrání osobní majetek pojištěných manažerů, zejména členů představenstev, jednatelů, členů dozorčích rad nebo prokuristů, neboť ti odpovídají za případnou škodu neomezeně celým svým stávajícím i budoucím majetkem. Pojistnou událostí je zde vznesení nároku na náhradu finanční škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, s loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Nárok na odškodnění mohou vznést jak třetí strany (např. věřitelé, zákazníci, akcionáři), tak i společnost samotná (například její dceřiné společnosti nebo insolvenční správce). Typickými situacemi, jež mohou vést k uplatnění nároku na náhradu finanční škody, jsou například špatná organizace práce vedoucí k finanční ztrátě společnosti, nevhodný výběr manažerů na klíčové pozice, nevhodné investice, nerespektování instrukcí daných akcionáři, apod.

Kromě náhrady finanční škody se z pojištění hradí rovněž náklady právní ochrany a náklady na šetření, které se vynakládají na zjištění nároku a zmírnění škody. Pojistitel tím podporuje pojištěného při opatřování a vyhodnocování důkazního materiálu při obvinění ze způsobení škody. Pojištění lze sjednat i pro členy orgánů dceřiných společností.

V praxi je běžné, že se škoda z porušení povinností člena orgánu projeví až po skončení funkčního období a vypršení pojistné smlouvy. UNIQA proto poskytuje krytí automaticky i na nároky uplatněné vůči bývalým členům do pěti let po ukončení pojištění. Pojištění chrání i případné dědice či právní nástupce pojištěných, pokud jsou povinni škodu způsobenou pojištěnými uhradit z titulu vlastnictví dotčeného majetku.

Pojištění se sjednává s územní platností pro celý svět s výjimkou území, která podléhají zvykovému právu (sem spadají zejména USA, Kanada, Austrálie a Velká Británie).

Výši limitu plnění stanoví klient. UNIQA umožňuje sjednat horní hranici pojistného plnění až ve výši několik desítek milionů korun, a to v závislosti na charakteru podnikání a ekonomické minulosti firmy.

O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již jedenadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně v desítce nejsilnějších pojišťoven v ČR.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Group, která je nyní aktivní na 19 evropských trzích a obsluhuje více než 10 milionu klientů.