Proti vraždám a loupežím: špičkově připravený obor na VŠFS

DSC_4252Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., je kriminalista a forenzní biomechanik. Stal se garantem nového oboru Kriminalisticko právní specializace na Vysoké škole finanční a správní a současně je i ředitelem Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín VŠFS, který letos spolupořádal mezinárodní vědeckou konferenci Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Ve vědecké oblasti se zaměřuje na obor forenzní biomechaniky při odhalování trestných činů, v němž byl jmenován soudním znalcem. Patřily mu i naše otázky:

Kriminalisticko právní specializace bude od října nový obor, který se bude přednášet na Vysoké škole finanční a správní. Proč právě toto zaměření?

Jsme přesvědčení, že kriminalisticko právní specializace je zajímavý a přitažlivý obor a současně je společensky velmi žádoucí. Formy trestné činnosti se neustále zdokonalují a je potřeba mít studijní obor, který bude připravovat specialisty vzdělané v kriminalistice, forenzních vědách a současně i v právních vědách. Je určen především pro studenty, kteří mají zájem o kriminalistiku, forenzní vědy, kriminologii, trestní právo. Je vhodný i pro policisty, kteří jsou služebně zařazeni na funkčních místech spojených s širokým využíváním kriminalistických a forenzních poznatků.

Dá se na předchozí otázku odpovědět i tak, že se v České republice počítá se stoupající kriminalitou a na její odhalování a potírání bude potřeba více odborníků?

Takto to rozhodně neplatí, boj proti kriminalitě je dlouhodobý proces, pachatelé trestných činů neustále vymýšlejí nové formy páchání trestné činnosti a je potřeba vzdělávat odborníky pro odhalování, vyšetřování a prevenci trestné činnosti. Nelze říci, že vytvoření studijního oboru Kriminalisticko právní specializace vzniká jako odezva na rostoucí kriminalitu. Cílem je poskytnout profesní bakalářské vzdělání v právní specializaci, příprava odborníků pro konkrétní profese právně administrativního charakteru, jehož hlavní pracovní náplní je aplikace nezbytně potřebných právních předpisů spolu s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí.

Nebo do oboru zasahuje mnoho nových informací, metod a jiných podoborů, které je potřeba zvládnout a využívat inovovanými a erudovanými způsoby?

To je v dnešní době pochopitelně nutné. Náš obor je koncipován široce. Nosnými předměty jsou právní předměty, kriminalistika, forenzní vědy a kriminologie. V právních předmětech získají studenti velmi dobré základy zejména z trestního práva hmotného a procesního. Při studiu se seznámí se základními teoretickými pojmy v kriminalistice a jejich konkrétním významem v kriminalistické praxi. Akcentovány budou předměty zejména v oblasti vývoje kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů, jako je např. kriminalistická technika, kriminalistická taktika a kriminalistické metodika (např. metodika vyšetřování vražd, metodika vyšetřování krádeží, loupeží atd.). Vše je připraveno tak, že kromě teoretických základů budou mít posluchači možnost seznámit se s konkrétními případovými studiemi, naučí se kriminalistické metody vyhledávání a zajišťování stop na místě činu, základní metody výslechu, rekognice, rekonstrukce a osvojí si metody vyšetřování trestných činů. Kromě předmětu kriminalistika budou ve studijním oboru vyučovány i předměty jako je soudní lékařství, forenzní psychologie, forenzní sexuologie atd.

Půjde v budoucnu také o vyšší efektivitu práce kriminalistů?

Práce kriminalistů je dána jako v každém jiném oboru jednak kvalitou vzdělání a dále dobrou praxí. Připravili jsme takový studijní obor, jejímž absolvováním budou vytvořeny vhodné předpoklady pro výkon kriminalistické praxe.

Kde všude najdou absolventi uplatnění?

Absolvent studijního oboru Kriminalisticko právní specializace bude připraven k efektivnímu výkonu činností na pozici kriminalisticko právního specialisty z úrovně středního managementu v organizaci či instituci. Bakalářské studium oboru Kriminalisticko-právní specializace je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, schopných zastávat odpovědné a na teoretickou připravenost náročné pozice ve státní správě, veřejné správě a v soukromých bezpečnostních službách.

Připravili jste tak strukturovanou a všezahrnující výuku, jaká není doposud na žádné jiné české vysoké škole. Pro ostatní se stanete velkou konkurencí. I toto zahrnuje vaše vize a strategie?

Rozsah výuky kriminalistiky a forenzních oborů a struktura studia je v tomto oboru velmi rozsáhlá a podrobná, na žádné jiné vysoké škole v ČR ať státní nebo veřejné, skutečně není výuka kriminalistiky připravena v tak rozsáhlé a kvalitní formě, jako je právě ve studijním oboru akreditovaném na naší univerzitě.

Nač se mohou studenti těšit?

Jsem přesvědčen, že pokud studenta zajímá kriminalistika a forenzní vědy, najde u nás špičkově připravený obor, kde budou přednášet nejlepší pedagogové v ČR, zejména nejlepší kriminalisté – pedagogové.

otázky připravila Eva Brixi