Prostor pro aplikovanou psychologii: kyberšikana, ale i firemní kultura

Štefan Medzihorský

Psychologie v praxi je všudypřítomná, i když si to zatím stále moc neuvědomujeme. Pomáhá v mnoha oborech lidské činnosti, prolíná se nejrůznějšími specializacemi. Dává odpovědi na řadu otázek, dokonce i na ty, které ještě nebyly vzneseny, jinými slovy, často umí vystopovat problém v předstihu a preventivně zasáhnout, je-li použita správně. I to je totiž jejím úkolem. Práce erudovaného psychologa je pak třešničkou na dortu, protože může otevírat či přivírat vrátka tam, kam jiné obory tolik nedosáhnou, může zúročit mnohá fakta i souvislosti, pokud ji dokáže vhodně „nasadit“. Aby se to ti, kteří mají k psychologii vztah, dobře naučili, mají možnost studovat na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o., v Terezíně. O tom jsem hovořila se zakladatelem a rektorem PhDr. et. Mgr. Štefanem Medzihorským:

Psychologie se dnes prolíná do řady oborů a zdá se, že má i v naší společnosti více na růžích ustláno než třeba před 50 lety. Jaký na to máte názor?

V minulosti nebyla považována za vědu, a když posléze ano, tak za disciplínu spekulativní, jako součást filozofie. Změnu přinesla až Wundtova první psychologická laboratoř v roce 1879 v Lipsku a experimentální americká behaviorální psychologie Watsona a Skinnera. Nesporné měřitelné výsledky v některých oblastech však připomínaly známý výrok že „přesnost, se kterou jsme schopni měřit danou proměnnou, je v nepřímé úměře k jejímu celkovému významu“. V současnosti je, pravda, situace o něco lepší, společnost už přijala psychology jako odborníky na psýché, vnitřní svět člověka a také to, že psychika je provázána se společností a vnějším prostředím celkově.
Psychologie je velice zajímavá, trvalá práce v nových oblastech, kde lidé potřebují psychologickou pomoc. Psychologie získává stále více důvěry také v práci s lidmi a komunitou, v níž se prolíná psychologie klinická a sociální. Svět se mění, a tak stále hledáme, jak pomáhat řešit nově vznikající problémy. Přibývají také nové zdroje stresogenních faktorů, a tím i osobních, pracovních, sociálních a rodinných konfliktů. Také způsoby intervence, poradenství a edukace musíme rozvíjet a měnit tak, aby je klienti byli schopni pochopit, přijmout a aplikovat.

Bez základů psychologie se neobejde ani obchodník, ani ředitel firmy či vědeckého ústavu stejně jako herec nebo reklamní agentura. Plyne z toho, že odborníků tohoto zaměření bude potřeba stále více…

Máte pravdu, oblastí, ve kterých je nutné uplatňovat psychologii, je stále více. Vedle těch, které jste uvedla, v nichž už psychologie našla své místo, jsou to i další, zcela nové. Rozšiřuje se např. využití psychologie v práci s mezinárodními týmy, od managementu přes obchod, výzkum, pomáhající profese až po kosmické projekty. Neřeší je však jenom psychologové, ale také odborníci jiných profesí, pro které je pak psychologie další odborností, nebo specializací v konkrétních oblastech, jako jsou například šikana, a zvláště kyberšikana, genderové problémy, ale i firemní kultura a sociální klima v organizacích.
Mnozí si u nás doplňují či rozšiřují vzdělání formou kombinovaného studia nebo celoživotního vzdělávání a specializačních kurzů. Své pracovníky vysílá např. společnost Hennlich Litoměřice a mnohé další.

I proto jste založil vysokou školu? A proč se zabýváte právě aplikovanou psycho­logií?

Téměř 30 let jsem s kolegy psychology spolupracoval na výuce psychologických disciplin formou dlouhodobých kurzů, výcviků a tréninků. Trénovali jsme konkrétní dovednosti, včetně manažerských, podnikatelských a obchodních, v Podnikatelském institutu Pyramida. Účastníci byli převážně lidé středního věku, které většinou vysílaly organizace k získání nových potřebných poznatků a dovedností. Protože se k nám mnozí vraceli a absolvovali další, vyšší stupně, nebo kurzy z jiných oblastí, např. rétoriky, prezentace a asertivity, všímal jsem si, že se jejich úroveň postupně výrazně zvyšuje. Projevovalo se to nápadně často také kariérním, odborným i podnikatelským rozvojem.
Znalosti psychologie jim pomáhají, řekl jsem si, ale kdo to dá těm „děckám“? (maturanti prominou), zeptal jsem se kolegů. Nikdo, zněla odpověď. Oprávněně jsme jako psychologové věděli, že na studium psychologie je každoročně více než patnáctinásobný převis zájemců, než je přijatých. Tato situace trvá s obměnami přes 40 let. Přitom samozřejmě ne každý může, či musí být psycholog k tomu, aby lépe rozuměl sobě, druhým lidem a aby uměl psychologické znalosti a dovednosti uplatnit ve své práci, podnikání a životě. Proto jsem se rozhodl založit VŠAPs. Právě pro co největší možnost a schopnost praktického uplatnění, na které na kamenných univerzitách většinou není dostatek času a prostoru.

Kdo může u vás studovat a za jakých podmínek?

Na VŠAPs může studovat každý absolvent středoškolského vzdělání s maturitou, který má o studium skutečný zájem a předpoklady.

Kde nacházejí absolventi uplatnění? Více v managementu společností, nebo jako samostatní odborníci?

Za více než sedm let působení této vysoké školy se všichni naši absolventi uplatnili na trhu práce a jsou zaměstnáni. Převážně v managementu, personalistice, obchodních a servisních útvarech firem a státních organizací a samosprávných i neziskových organizací. Mnozí také podnikají, jak ve vlastních, tak v rodinných firmách. Část působí jako samostatní odborníci v poradenství, koučinku, mentoringu, nebo ve vzdělávání a dalších profesích.

Vstříc vycházíte lidem, kteří hledají kombinovanou formu studia. Jsou právě titu studenti v početní převaze?

Skutečně vycházíme vstříc zájemcům o kombinované studium, jak rozvrhem, tak termíny zkoušek, konzultací a rozložením studia. Studenti kombinovaného studia jsou v převaze a tvoří přibližně dvě třetiny studentů.

A může jim studium hradit firma, která je zaměstnává?

Určité části studentů, především kombinované formy studia, hradí studium firma, ve které jsou zaměstnání, v některých případech i organizace, která je zaměstná po ukončení studia.

Na jaké pozice nastupují vaši absolventi?

Absolventi nastupují převážně na manažerské pozice, například HR manažer, na pozice koordinátorů nebo team leaderů, projektových manažerů, případně na samostatné pozice. Část, jak už jsme uvedli, zakládá vlastní firmy či živnosti, nebo se ujímá vedoucích pozic v rodinných firmách.

Zájem o studium je velký, jak jste naznačil. Stačíte uspokojit všechny požadavky?

I když je zájem o studium skutečně velký, zatím se nám daří uspokojit většinu zájemců.

Aplikovaná psychologie přináší jistě nové a nové příležitosti využití. Mohl byste jmenovat ty méně typické?

Možnosti skutečně využívat psychologii se doopravdy neustále rozšiřují. Jsou to např. šikana, kyberšikana, osobní rozvoj, pracovní a osobní motivace u mileniálů, prevence a řešení rizikových a konfliktních situací, ve kterých je psychologie nepostradatelná.
Absolventi VŠAPs našli uplatnění i v oblastech, jako jsou bezpečné pracoviště, environment, projektování, charitativní péče o seniory, práce s mládeží, ve sportovních a volnočasových oblastech, ale i u hasičů, v ozbrojených složkách a ve vězeňství.

otázky připravila Eva Brixi