Vždyť jakákoli látková přeměna, tedy i život jako takový, stojí na chemii

Filip Dvořák

Dnes už těžko vnímáme jednotlivé obory lidské činnosti samostatně. Stále více totiž platí, že vše souvisí se vším. A uvědomujeme si to důrazněji než kdy dříve. Život se na základě nových poznatků sofistikuje, staré s noblesní samozřejmostí překonává nové. Vlastně je to prosté. O to více někdy hůře pochopitelné. Například o chemii se mluví jako o disciplíně, která může za spousty špatností, ačkoli nám dala v řadě odvětví nahlédnout pod pokličku budoucnosti. Pronikla v nejrozmanitějších podobách do našich všedních dnů – bez chemie bychom si neuvařili, nemohli bychom překonávat velké vzdálenosti mezi kontinenty ani se radovat z krásných knížek.

Chemie prolíná našimi sny stejně tak jako nejčerstvějšími patentovanými výrobky, jež pomáhají zachraňovat životy. Chemie je navigátor lásky stejně tak jako ekonomických úspěchů průmyslových gigantů. Bude hrát také významnou roli při pěstování plodin k nasycení celosvětové populace. Když na ni přestaneme hartusit a místo toho se naučíme chápat její poslání, bude nám veseleji. Proč, to svým způsobem naznačil Filip Dvořák, generální ředitel BASF spol. s r.o. Pro největšího chemického hráče v Evropě, který se drží na světové špičce z hlediska obratu, pracuje od roku 2006. V rámci BASF vystřídal posty v České republice, Belgii a Rakousku. Od roku 2015 zastává funkci generálního ředitele českého zastoupení BASF. Od roku 2020 je zároveň také Country Managerem slovenského zastoupení. Od roku 2018 je členem představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory. V roce 2020 se stal členem představenstva Svazu chemického a farmaceutického průmyslu SR. Není jen manažerem, ale osobností, která chemii jednoznačně fandí. Její potenciál totiž před lidstvem otevírá nové obzory:

Chemie se stala pro většinu laické veřejnosti takřka proklínaným oborem. Přitom lidem dokázala dát tolik užitečného. Není na čase vrátit její image zase správný obraz?

Máte naprostou pravdu. V předchozích letech a desetiletích většinová společnost na chemii nazírala jako na „špinavý“ průmysl, tento pohled je však značně zplošťující: pokud chemie figuruje v 95 % průmyslových výrobků a skrývá se za pokrokem průmyslu směrem k udržitelnosti, věřím, že si podobné nálepkování nezaslouží. Bez chemie se jednoduše neobejdeme, vždyť jakákoli látková přeměna, tedy i život jako takový, stojí na chemii.

Krakovací jednotka v SRN

Většinový diskurz se podle mě začal v poslední době posouvat, mimo jiné v souvislosti s úsilím evropského průmyslu o snižování emisí i aplikaci principů cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. V moderní energetice, elektromobilitě, recyklaci – tam všude má chemie své místo, inspiruje a BASF upozorňuje na její pozitivní roli.
Změna pohledu na chemii má ještě jeden další aspekt, a sice boj proti pandemii. Chemické produkty využívají veškeré složky záchranného systému, a využívá je k vlastnímu užitku i každý z nás. To nelze ignorovat.

Jak vnímáte poslání chemie v rozvoji dalších oborů, v ekonomice společnost BASF?

Vycházíme z předpokladu, že spolu s energetikou a strojírenstvím tvoří chemie základ jakékoli průmyslové činnosti. Nemá tedy smysl se ptát, bude-li mít chemie významný podíl na ekonomice, nýbrž o jakou chemii chceme usilovat. Naše odpověď zní, že je třeba vyvíjet a tvořit chemii pro trvale udržitelnou budoucnost, tedy takovou, jež bude vyhovovat požadavkům našich partnerů, zákazníků i současné legislativy a která podpoří průmysl, jeho růst a inovace napříč segmenty. Tomu odpovídá i naše portfolio, které je velmi široce rozkročené a pokrývá nejrůznější oblasti od ochrany plodin po vysoce sofistikovaná řešení pro obnovitelné zdroje.
Udržitelnost je naše priorita, a tak dlouhodobě investujeme 60 % rozpočtu R&D na hledání a zlepšování udržitelných řešení se silným inovativním elementem. Zároveň vynakládáme značné prostředky na zajištění obnovitelných zdrojů energie pro vlastní produkci a na zavedení převratných technologií, jako jsou například elektricky vytápěné jednotky pro parní krakování. Prostřednictvím těchto kroků chceme dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, což je pro podnik našeho typu zásadní, řekl bych dokonce historická výzva.

Na svět jste přivedli řadu novinek. Jakou z nedávné doby byste se rádi pochlubili?

Velkou radost nám dělají řešení pro digitalizaci zemědělství, jež umožňují snižování množství použitých postřiků a hnojiv i úsporu času a nákladů. Těší nás rovněž slibné výsledky několika pilotních projektů, které uskutečňujeme s partnery. Z nedávné doby bych uvedl inovaci v podobě fólie pro letadla, jež napodobuje žraločí kůži: s jejím přispěním mohou letadla ušetřit odhadem 1 až 3 % paliva. Lufthansa nyní novinku testuje na deseti letadlech typu Boeing 777.
Zdárně se rozvíjí také projekt ChemCycling, zaměřený na termochemickou recyklaci plastů. Tržní uplatnění produktů z recyklátu nacházíme v součinnosti se společnostmi jako Borealis, Henkel, Jaguar Land Rover, Schneider Electric, Storopack, Südpack či Zott.

Průlom v chemickém průmyslu jako takovém může znamenat zavedení již zmíněných elektricky vytápěných krakovacích jednotek, na němž pracujeme v součinnosti se společnostmi SABIC a Linde. Tyto jednotky jsou na úplném počátku výrobního řetězce a mají klíčový význam pro výrobu základních chemikálií. Doposud se k vytápění pecí používala fosilní paliva, ta se snažíme nahradit zelenou elektřinou. Pokud projekt dotáhneme do úspěšného konce, můžeme tím snížit emisi celého segmentu chemie přibližně o dvě třetiny.

Základním směrem, jímž se dnes profilujete, je chemie pro udržitelnou budoucnost. Co to ve vašem pojetí znamená?

Obecně to znamená maximální efektivitu, transparentnost i nahrazování neobnovitelných surovin udržitelnými alternativami bez nejmenších kompromisů v otázce kvality. V podnikání zároveň uplatňujeme zásadu rovnováhy tří aspektů: ekonomického, ekologického a společenského. Pokud se budu držet businessově-
-technologické linky, pak v zájmu transparentnosti jako první výrobce chemie zveřejníme do konce roku 2021 data o uhlíkové stopě všech našich přibližně 45 000 produktů.
S myšlenkou lepšího nakládání se zdroji pracujeme jak při navrhování výrobků, tak při jejich recyklaci na konci životního cyklu. Prosazujeme principy cirkulární ekonomiky a ekodesignu, který vedle funkčnosti a úspornosti zavádí i další kritérium v podobě environmentální šetrnosti.
Oba tyto přístupy, tedy ekodesign a posilování cirkularity, se odrážejí v doplňování či nahrazování fosilních zdrojů, jež doposud představovaly nepostradatelný vstup chemické výroby, biomasou či recyklátem. V duchu cirkulární ekonomiky se taktéž snažíme zdokonalit systém recyklace. Projekt ChemCycling má potenciál doplnit tradiční mechanickou recyklaci a výrazně posílit míru recyklace plastů: díky termochemické recyklaci můžeme využít až 70 % smíšeného plastového odpadu. Tím bychom možnou míru recyklace navýšili až na trojnásobek. Cirkulárním aktivitám BASF dává rámec korporátní Program cirkulární ekonomiky, který naše skupina vyhlásila s cílem zvýšit do roku 2030 globální obrat z cirkulárních řešení na 17 miliard eur.

Máte nějaký zajímavý případ projektu, jenž sleduje ekologické, ekonomické a společenské zájmy, z České republiky?

Česká republika je jedním z míst, kde realizujeme iniciativu Farm Network Sustainability. Tu tvoří ve spolupráci s BASF nezávislí zemědělci, ekologické organizace, univerzity, výzkumné ústavy a průmyslové společnosti. V rámci projektu testujeme řadu opatření v oblasti druhové rozmanitosti. Úspěch těchto opatření sledují a vyhodnocují externí odborníci, prověřená řešení se následně dostávají do širší praxe. Významným partnerem projektu se u nás stala farma Lukavec.

V souvislosti s nejnovějšími trendy výživy, stravování, pěstování se dostává věda do nové pozice – musí řešit více souvislostí, než bývalo zvykem. Daří se to?

Konkrétně v produkci potravin má věda důležitý a nelehký úkol. Situace zemědělců nebyla ani dříve růžová, v důsledku klimatických změn i společenského vývoje se ale stává čím dál zapeklitější a bez podpory vědy by se mohla stát bezvýchodnou. BASF tu vnímá nejen businessový potenciál, ale také potřebu podpořit celé odvětví a pomoct k jeho modernizaci. Proto právě sem míří nemalá část našich investic. Jen za rok 2020 jsme na R & D v rámci zemědělství vynaložili 0,9 miliardy eur, což je zhruba 11 % tržeb naší agro divize.
Vývoj zemědělských inovací se podobá řešení rovnice o mnoha neznámých: zatímco světová populace roste a v roce 2050 dosáhne počtu 9,7 miliardy lidí, množství orné půdy zůstává konečné. Současně s tím postupuje globální oteplování, které má na zemědělskou produkci negativní dopady. Navíc se neustále zpřísňují společenské požadavky na udržitelnost zemědělské produkce a ochranu biologické rozmanitosti, což se projevuje mj. v legislativě. Právě narůstající tlak legislativních omezení snižuje dostupnost účinných látek určených pro ochranu rostlin: podle odhadů zůstane do roku 2022 na evropském trhu jen 13 % aktuálně registrovaných a komerčně používaných účinných látek.
Sečteno a podtrženo, produktivita zemědělství musí podle odhadů stoupnout o 50 % a paralelně s tím je nutné pomocí nových produktů posílit udržitelnost zemědělství i odolnost rostlin vůči stresu. Zní to možná paradoxně, ale agrochemický gigant jako BASF se prostřednictvím digitálních nástrojů, jež zemědělcům poskytuje, zasazuje o to, aby zemědělská chemie byla co nejšetrnější, nejefektivnější a aby se jí používalo jen tolik, kolik je nezbytně nutné. Že se nám v hledání rovnováhy mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými požadavky daří, o tom svědčí nejen know-how získané ve spolupráci např. s farmou Lukavec, ale především strmě rostoucí poptávka po hlavních dvou aplikacích, které BASF nabízí. Těmi jsou SCOUTING a FIELD MANAGER. SCOUTING používalo na přelomu roku 3,6 miliónu zemědělců, tedy o 80 % více než v předchozím roce; oproti tomu FIELD MANAGER zaznamenal 140% navýšení celkového počtu uživatelů na 39 000 a plocha obdělávaná s pomocí této aplikace vzrostla o více než 70 % na hodnotu přesahující 4,7 miliónu hektarů.

Vaši vývojáři tedy soustřeďují svou pozornost především na hnojiva a ochranné látky, jež jsou více v souladu se snahou krajinu neničit, nýbrž šetřit a zároveň pečovat o výnosy plodin tak, aby dokázaly plodit více a kvalitněji?

Jednu z našich vlajkových lodí tvoří precizní zemědělství, nicméně v hledáčku nemáme zdaleka jen agro problematiku. Široké rozkročení BASF se propisuje i do toho, že nikdy nesázíme na jedinou kartu: vedle zemědělské problematiky se věnujeme také elektromobilitě nebo třeba vývoji nových, ekologicky šetrnějších plastů. Abych se ale vrátil k zemědělství, zde přicházíme i na český trh s velmi zajímavými novinkami. Budou jimi například fungicidy na bázi nové účinné látky Revysol. Ty dají zemědělcům větší nezávislost na nepříznivých podmínkách, jako jsou déšť, nízké teploty nebo extrémní sluneční záření. Pro zemědělský sektor je to skvělá zpráva, protože zavedení fungicidů na bázi Revysolu přichází v době, kdy úřady podrobují přípravky dál přísnějším kritériím.
V portfoliu BASF nově figurují rovněž přípravky pro management dusíku Vizura a Limus. Tyto tzv. inhibitory dusíku stabilizují dusík v půdě po aplikaci o 10–14 dní déle. Hnojení se tak stává rentabilnějším a přispívá ke snížení emisí amoniakálního dusíku o 40–50 %. BASF současně vyvinula herbicidní účinnou látku Luximo. To bude první nově registrovaný graminicid na trhu za více než 20 let, jenž přinese nový způsob regulace plevelů. Účinná látka se skládá více než z 50 % z obnovitelných surovin, mj. z přírodní pryskyřice nebo vedlejších produktů výroby papíru.

Hledáte pro spolupráci na určitých projektech české talenty?

Ano, tomu jsme rozhodně otevřeni a podobné možnosti vítáme. Svědčí o tom zapojení české BASF do evropského inovačního maratonu GreenHack, který se odehrál 11. a 12. června v Praze. V rámci této akce oslovujeme etické hackery, kteří využívají svých schopností v zájmu společnosti.
Další kapitolu tvoří spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovišti. Na lokální úrovni spolupracujeme s různými českými vysokými školami technologického zaměření, v letošním roce jsme si dali za úkol tyto vzájemné synergie dále prohloubit. Této spolupráce si velmi ceníme, rádi bychom ji posílili. Její rozsah je nicméně v určité podobě limitován tím, že čes­ké zastoupení BASF patří ve skupině mezi ty relativně menší – vzhledem k tomu nejsou naše potřeby srovnatelné například s potřebami centrály nebo zastoupeními na větších trzích, než je ten český. Na druhou stranu hledání talentů představuje globální soutěž a naše skupina o chytré hlavy z českých univerzit rozhodně stojí, i když se nedá předem určit, zda se talentovaný uchazeč uplatní spíše v čes­ké BASF, na centrále, nebo jinde ve světě.

Kde všude se v České republice můžeme setkat s vašimi výrobky?

Na českém trhu působíme zejména v zemědělství a automobilovém průmyslu. Protože podnikáme v B2B segmentu, koncový zákazník často ani neví, že běžně používá předměty s podílem naší chemie. Některý z produktů či řešení BASF v sobě skrývá třeba každé vozidlo značky Škoda – může jít o nejrůznější součásti od aplikovaných povrchových úprav přes lakování karosérií i plastových dílů až po brzdovou kapalinu.

Obrat mělo české zastoupení BASF v loňském roce 623 miliónů eur. Také letos zaznamenáváte velké úspěchy. V čem především?

Možná bych se nejdříve ještě vrátil k loňskému roku, který byl poznamenán covidem a výpadkem automobilového průmyslu po dobu téměř celého druhého čtvrtletí. Kvůli silnému napojení české BASF na segment automotive jsme v jarních měsících evidovali citelné snížení ­tržeb, jež ale díky mimořádnému zapojení všech kolegů dokázal vyrovnat solidní výkon v závěru roku. Negativní efekt navíc bohatě kompenzovaly zisky z katalyzátorů, což je naše specialita: výrobcům automobilů dodáváme katalyzátory, které splňují nejpřísnější emisní normu Euro 6D. Ve výsledku jsme tak vykázali meziroční nárůst tržeb o 10,6 %.
Loňské oslabení automotive má v kombinaci s aktuálním posílením průmyslové produkce za následek, že si letos v druhém kvartále vedeme velice dobře, a to jak v absolutních čís­lech, tak zvlášť v meziročním srovnání. Pokud data ČSÚ hovoří o tom, že průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla o 55,1 %, za BASF mohu potvrdit, že současné oživení je opravdu jedinečné. Konkrétně nyní registrujeme značný zájem o polyuretany, technické plasty či katalyzátory a daří se rovněž naší agro divizi, ačkoli sezóna nastala letos kvůli počasí trochu opožděně.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi