Důvodů k radosti bylo naštěstí dost

Josef Kratochvíl

Pyšnit se patentem musí být úžasný pocit. Znamená to dát světu určitou přidanou hodnotu, něco objevného, originálního, co lidstvu pomůže odstartovat výrobu lepšího léku proti bolestem, unikátní tkaniny, vhodné do temného a prašného prostředí, která nahradí čelovku či respirátor. Nebo přinese třeba takový stavební materiál, který zajistí v objektu vždy tu správnou teplotu a vlhkost, aniž by se musely používat kotle na jakékoli palivo, klimatizace, tepelná čerpadla a bateriová úložiště. Inu, nikdy neříkej nikdy.

Věřím, že jistě přijde doba, kdy člověk přiloží na břicho miniaturní destičku a začne mu mizet viscerální tuk, aniž by strádal hlady, nebo vám zubař opraví chrup zaručeně bezbolestně, rychle a na dálku. Určitě se dočkáme robotů, kteří budou spravedlivější než soudci, nebo počítačů, které budou jednoho spíš uzdravovat než mu ničit oči a rušit spánek. Netuším, jestli bychom toho od inovátorů, vynálezců a géniů nechtěli příliš, ale jak se ukazuje podle dat Úřadu průmyslového vlastnictví, dobré nápady tu byly, jsou a budou. Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D., jeho předseda,
to vyjádřil jasně a přesvědčivě:

Čím byl rok 2021 pro Úřad průmyslového vlastnictví jiný než ty předchozí?

Stejně jako dění roku 2020 byla značná část našich aktivit i v roce 2021 bohužel ovlivněna přetrvávající pandemickou situací. Rád konstatuji, že se nám podařilo zachovat úřad akceschopný a poskytovat veřejnosti veškeré služby v nezměněné kvalitě. Jsme schopní pracovat nejen v kancelářích, ale i z domovů, jednání s tuzemskými i zahraničními partnery vedeme prezenčně i online, stejně tak poskytujeme i vzdělávací a konzultační služby. Významně vzrostl počet podání, která nám naši klienti posílají elektronicky, v případě překladů evropských patentových spisů to bylo téměř ve 100 procentech případů.

Měl jste z něčeho, co se vašemu týmu podařilo, opravdu velkou radost?

Důvodů k radosti bylo naštěstí i v roce 2021 dost. Úřad byl například oceněn v ICT benchmarku veřejné správy. Tato hodnoticí zpráva vládního programu digitalizace České republiky 2018+ uvádí, že náš úřad je na špičce mezi ústředními orgány české státní správy v oblasti vyspělosti řízení, a to nejen v oblasti IT. Vláda také schválila pro náš obor nesmírně důležitý dokument Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2019–2030. Jsem přesvědčen, že i díky němu se nám bude lépe dařit šířit informace o systému ochrany průmyslového vlastnictví mezi českou veřejností a zlepšit chápání jeho smyslu, možností a výhod, a posílit jeho efektivní využívání. V neposlední řadě se nám v uplynulém roce podařilo nabídnout malým a středním podnikům v ČR možnost získat dotaci na přihlašovací poplatky spojené s ochranou jejich průmyslových práv a na odborné poradenství k této problematice. Podpora byla v roce 2021 přiznána celkem 628 českým firmám a já věřím, že zájem o ni v roce 2022 bude ještě větší.

Jak si vedli čeští vynálezci? Nakolik byly naše firmy a organizace aktivní v přihlašování patentů, užitných vzorů?

Počet národních patentových přihlášek podaných domácími přihlašovateli poklesl oproti roku 2020 o 13 %. Celkem jich bylo podá-
no 541, z toho více než čtvrtina pochází od vysokých škol a výzkumných ústavů. Pokles jsme viděli i v počtech podaných přihlášek užitných vzorů, kterých jsme obdrželi 1104, což je o téměř 17 % méně než v roce 2020. Tento pokles na národní úrovni je ale vyvážen zvyšující se aktivitou českých přihlašovatelů na poli mezinárodním, tedy v počtech přihlášek evropských patentů a přihlášek mezinárodních podaných podle Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty, PCT). Takto získaná patentová ochrana má mnohem větší komerční potenciál než ochrana na národní úrovni. Jsem proto rád, že i když dosud nemáme k dispozici konečné počty těchto přihlášek, i z dílčích informací je zřejmé, že budou významně vyšší než v roce předchozím.

Dělo se něco převratného na poli ochranných známek?

O registraci ochranných známek, tedy názvů, log, sloganů a podobně je mezi přihlašovateli tradičně poměrně velký zájem. V ČR je momentálně v platnosti více než 1,86 miliónu takto chráněných označení. Jen na národní úrovni jsme v loňském roce zaznamenali 7669 přihlášek. Mnohem více jich ale získává ochranu na našem území prostřednictvím ochranných známek EU, případně prostřednictvím mezinárodního zápisu. V této oblasti dochází k významným aktivitám na poli sjednocování praxe patentových úřadů členských států EU, a tím ke zvyšování právní jistoty majitelů práv i veřejnosti.

A nač se mohou příznivci péče o nehmotný majetek těšit letos?

Událostí druhé poloviny roku 2022 bude předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Na něj se samozřejmě velmi pečlivě připravujeme. Očekávám, že v jeho rámci budeme řešit zejména otázky spojené s ochranou designu průmyslovými vzory, s ochranou zeměpisných označení nezemědělských produktů, s dodatkovými ochrannými osvědčeními a se spuštěním systému jednotného patentu.

Pro řadu firem, zejména těch menších, je problematika ochrany duševního vlastnictví pořád velmi složitá, často je odrazuje od aktivního přístupu náročná legislativa i terminologie… Co byste jim doporučil, jak byste je povzbudil k větší pozornosti ohledně tohoto tématu?

Podnikatelé v rámci své činnosti řeší celou řadu problémů, takže ochrana duševního vlastnictví není mnoha z nich vnímána jako priorita. Studie ale jasně ukazují, že firmy, které věnují péči ochraně svého duševního vlastnictví, jsou dlouhodobě úspěšnější. Všem, kdo o to mají zájem, nabízíme v úřadě bezplatné konzultační služby v rámci našeho helpdesku. Na ten se mohou obracet telefonicky, e-mailem nebo přijít osobně. Od loňského roku se v Čes­ku nabízí také služba IP Scan, kterou poskytují specialisté v oboru. Tato služba je zpoplatněna, ale velkou část z poplatku je možné kompenzovat formou dotace. Více informací ke všem těmto službám mohou zájemci najít na našem webu upv.gov.cz.

Když se na odborníky vašeho úřadu zájemce obrátí s určitým dotazem, vždy rádi vysvětlí, informují, nasměrují. Jaké vzdělávací akce v tomto roce plánujete pro firemní klientelu, která s ochranou svého know-how teprve začíná?

Zaměstnanci ÚPV realizují ročně kolem stovky přednášek, ať už na akcích pořádaných přímo úřadem, nebo pro školy, výzkumné instituce, orgány státní správy apod. Všechnu naši osvětovou činnost poskytujeme bezplatně a snažíme se, aby byla maximálně dostupná. Informace o plánovaných akcích zveřejňujeme na našem webu a sociálních sítích, přihlásit se může opravdu kdokoliv. Pokud má někdo zájem o uspořádání vzdělávací akce na míru například ve svém regionu, může nám zaslat žádost a my rádi vyhovíme.

Zajímá se více vysokých škol než dříve o výuku předmětu k ochraně duševního vlastnictví?

Problematika ochrany duševního vlastnictví není bohužel na českých vysokých školách systematicky pokryta v takovém rozsahu, jak bychom si přáli. Samozřejmě je jí věnována pozornost na právnických fakultách a vyučována je i v celé řadě dalších vysokých škol. S mnohými z nich máme nastavenu dlouhodobou spolupráci a moji kolegové z ÚPV se často na výuce podílejí. Bohužel ale stále není pravidlem, že by každý absolvent vysoké školy byl s problematikou ochrany duševního vlastnictví alespoň rámcově obeznámen.

Vím, že jste dříve úzce spolupracovali s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jak je to s jinými profesními uskupeními? Kamarádíte s nimi?

S Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR spolupracujeme dlouhodobě a poměrně intenzivně. Je to přirozené, protože její členové, tedy malé a střední podniky, jsou těmi, kdo by měli systém ochrany duševního vlastnictví efektivně využívat ve svůj prospěch. Na rozdíl od velkých podniků ale nemají kapacity na pokrytí této oblasti, a potřebují tak větší podporu. Jsem velice rád, že se nám tuto spolupráci daří udržovat a rozvíjet. Spolupracujeme samozřejmě i s dalšími institucemi, např. s agenturami CzechInvest a CzechTrade, s Technologickým centrem Akademie věd, s mnoha centry pro transfer technologií napříč regiony, vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Jsme rozhodně otevření smysluplné spolupráci s jakýmkoliv uskupením, které se o problematiku ochrany průmyslového vlastnictví zajímá.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi