Důležitost konceptu udržitelného rozvoje v naší společnosti dále posílí

Petr J. Kalaš

Planeta se mění. Ochránci přírody, klimatologové, ekonomové i prognostici volají po zdravém rozumu směrem k široké veřejnosti. Nezastupitelnou roli nejen mohou, ale budou muset sehrát i podnikatelé. Pracovat tak, aby Země přežila a mohla násobit užitek pro obyvatelstvo, aby uchovala sama sebe, a poskytla tak místo pro štěstí lidí, jejich obživu, seberealizaci i platformu pro nové myšlenky, jež znásobí lidské znalosti i možnosti. I s tímto cílem byla před deseti lety založena Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. Jejího prezidenta Petra J. Kalaše jsem se zeptala:

Desetiletí je už dost dlouhá doba, na jejímž základě se dá bilancovat. Co se za toto období Radě podařilo?

Hlavním, a dosaženým, cílem Rady bylo její domácí a externí instituční zakotvení. Členství v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, jejím Řídicím výboru, předsednictví v rámci Rady Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu na jedné straně, a úzké propojení na Světovou podnikatelskou radou a sdílení jejích výstupů, přispěly u nás k zviditelnění agendy udržitelného rozvoje z podnikatelské perspektivy.
Vedle toho se podařilo získat členství a spolupráci řady významných firem, navázat několik funkčních partnerství a v rámci pracovních skupin průběžně oslovovat aktuální témata udržitelného rozvoje z národní i mezinárodní perspektivy.

A co naopak vázne?

Přál bych si především širší členskou základnu a její výraznější sektorové zaměření.

Kolik členských firem máte a jaký výhled na růst členské základny máte na nejbližší období?

Současný počet firem v naší Radě je něco pod hranicí 20 členů. K tomu přistupuje šest partnerství a v rámci sedmi pracovních skupin kolem dvou desítek odborníků. Cílem do konce tohoto roku je zvýšení počtu členů na 25 s výhledem dalšího rozšíření prostřednictvím zapojování do tematicky zaměřených pracovních skupin.

Jste zakládajícím členem. Kdy a kde jste se o Světové podnikatelské radě dověděl a čím vás její program zaujal?

Světová podnikatelská rada byla osvědčeným partnerem mezinárodního klimatického programu, který jsem měl možnost v pověření švýcarské administrativy od roku 1996 řídit v rámci mého jedenáctiletého působení ve Světové bance. Jedním z tehdejších výstupů Světové podnikatelské rady byl tzv. GHG Protocol, který dodnes slouží pro určování firemní uhlíkové stopy a na jehož přípravě jsem se i osobně podílel. Díky této úzké osobní spolupráci se Světovou podnikatelskou radou jsem si uvědomil klíčovou roli, kterou podnikatelská sféra hraje v rámci praktické businessové, na rozdíl od filantropické, implementace konceptu udržitelného rozvoje a rovněž klimatické agendy. Proto bylo logické usilovat o naše zapojení do Světové podnikatelské rady, ke kterému došlo v roce 2012.

Hledání cest k harmonii a ozdravění planety, zejména pokud jde o udržitelné podnikání, je už hodně dlouho v centru vaší pozornosti. Proč vás zajímá právě toto?

Jsem přesvědčen, že působení globálních planetárních změn a výzev vyžaduje výraznou změnu našich současných, převážně krátkodobě převládajících postojů a aktivit. Jedním z důležitých hybatelů potřebných změn je podnikatelská sféra. Přijetí podnikatelsky zaměřeného principu udržitelného rozvoje, dlouhodobější a nad rámec krátkodobých finančních ukazatelů zaměřená podnikatelská strategie představují společenský příspěvek firem v jejich vlastním podnikatelském zájmu, neboť předpokladem jejich prosperity je udržitelné prostředí společnosti. Aktuální evropská strategie Zeleného údělu dále posiluje toto společenské vědomí udržitelného rozvoje.

Souvisí to s vaším životním krédem?

Myslím, že ano. V pracovní oblasti jsem měl příležitost prosazovat aspekty udržitelnosti v rozvojových projektech švýcarské spolupráce v 80. letech. I následná koordinace mezinárodního programu Environment for Europe a management programu národních klimatických strategií v rámci Světové banky napříč kontinenty zanechaly výraznou stopu udržitelného rozvoje a klimatické agendy.
Nač jsem zvlášť hrdý, to je přenesení agendy udržitelného rozvoje i na mé děti a jejich dlouhodobé aktivní zapojení do mezinárodních programů s tímto zaměřením.

Politická i ekonomická situace ve světě je napjatá a mnozí tvrdí, že v současné době nelze jinak než na některá ujednání, dohody, dokumenty zapomenout, a teprve až se vše zklidní, znova se k vizím udržitelnosti vrátit. Jak na to nahlížíte?

Zastávám názor potřebného pokračování v implementaci mezinárodních dohod a ujednání, týkajících se dlouhodobých globálních výzev (Pařížská dohoda, Zelený úděl EU, další) s dočasným přizpůsobením se národním energeticky-bezpečnostním potřebám v důsledku krátkodobějšího působení ukrajinského konfliktu.

A nejsou určité teze, jimiž se Česká podnikatelská rada řídí, už jen teorií?

Jsem přesvědčen, že naopak nedávná covidová zkušenost a aktuální ukrajinský konflikt důležitost konceptu udržitelného rozvoje v naší společnosti dále posílí.

Jak vnímáte ve vaší platformě převratné technologie, jejichž prostřednictvím se odpad stává vyhledávanou surovinou? A fandíte stále elektromobilitě?

Inovativní technologie napříč naší společností, včetně průmyslu i dopravy, představují, vedle vládní strategie a politik na podporu udržitelného rozvoje a klimatické agendy, hlavní oblast jejich implementace. Toto zahrnuje mj. i oblast oběhového hospodářství a znovuvyužití (recyklace) odpadových i druhotných materiálů, kterou se zabývá jedna z našich pracovních skupin.
Jinou oblastí naší podpory v rámci pracovní skupiny Čistá mobilita je elektromobilita, jejíž implementaci mají na starost někteří z našich členů.

Otázkou bytí a nebytí v Evropě jsou energie. Myslíte, že se za čas objeví nějaký úžasný vynález, který zbaví podniky i domácnosti obav o teplo a ohřev vody?

V důsledku ruského napadení Ukrajiny se energie, především ropa a zemní plyn, zabezpečení jejich zásobování a cenová dostupnost dostaly do krátkodobě urgentního krizového režimu, v kterém budou hrát klíčovou roli především energetické úspory, obnovitelné zdroje energie a technologický přechod vytápění od zemního plynu k elektřině.
Dlouhodobou výzvou v oblasti pokrytí spotřeby tepla a teplé vody je nalezení uhlíkově neutrálního způsobu výroby tepla. Místo dnes neznámého převratného technologického vynálezu půjde pravděpodobně o kombinaci přechodné role zemního plynu, přechod k vytápění čistou (OZE) elektřinou prostřednictvím tepelných čerpadel, o využití biomasy, čistého (zeleného) vodíku, bioplynu, termálních kolektorů.

O čem se v jednotlivých sekcích podnikatelské rady nyní nejvíce diskutuje a čím se hodlá v dalším desetiletí zabývat?

Nedávno nově přijaté uspořádání pracovních skupin Rady se zaměřuje na oblasti a aktuální témata, reflektující koncept udržitelného rozvoje v širokém kontextu EU strategie Zeleného údělu a implementace v našem domácím prostředí, jako jsou např. dekarbonizace a klimatická mitigace a adaptace, digitalizace, čistá mobilita, udržitelné financování, oběhové hospodářství.

otázky připravila Eva Brixi