Spisovná mateřština není důležitá

Pro tři čtvrtiny respondentů z řad českých rodičů je důležitým návykem, aby byly jejich děti umyté a čisté. Přes 90 % Čechů vyžaduje po svých dětech, aby pomáhaly ostatním v nouzi. Obdobnou váhu má u respondentů i nelhat a nepodvádět. Spisovná mateřština se už za důležitý návyk nepovažuje, za významnou ji považuje pouze 10 % rodičů a za spíše důležitou jen 33 % rodičů. Stejně tak ale 36 % rodičů nepovažuje ukazování prstem za závažný prohřešek,“ představuje hlavní poznatky další části průzkumu Nadace Kooperativa Petr Hartoš, analytik pojišťovny Kooperativa. Průzkum se tentokrát zaměřil na hodnoty a výchovu v českých rodinách.

„Zejména laxnost rodičů k používání spisovné češtiny je alarmující. V dnešní době SMS a soutěžení, kdo na internetu jakýmkoliv způsobem přednese aktuálnější zprávu, je bohužel realitou, že spisovná čeština trpí. A pokud nebude podporována ani v rodinách, brzy naše děti pořádně česky nebudou umět,“ připomíná socioložka Jiřina Šiklová.              

Co pro rodiče znamená slušné chování?

Celá třetina českých rodičů vidí ve výchově jako důležitou úctu a ohleduplnost k ostatním, což je nejčastější odpověď na otevřenou otázku vnímání pojmu „slušné chování“. Na druhém místě následuje pozdrav a na děleném třetím místě se umístily hodnoty respekt a tolerance spolu se slušným chováním. Jako projevy slušného chování Češi sami ale neuvádějí například nejen skromnost, pracovitost, ale ani poctivost.

 Uklízení hraček není pro české děti samozřejmé

Devět z deseti českých dětí si po sobě musí uklízet hračky, ale jen 22 % dětí uklízí hračky dobrovolně a samostatně bez vyzvání rodičů. S domácími úkoly je to lepší, protože 43 % českých dětí si domácí úkoly vypracuje bez vybídnutí rodičů. Co se týče vynucování domácích povinností pod hrozbou potrestání, tak k němu často nebo občas přistupuje 80 % rodičů ve věku 30-39 let a 67 % rodičů ve věku 40-49 let.

Zajímavý je také generační posun ve způsobech výchovy. O 12 % mezigeneračně poklesl důraz na to, že se nesmí odmlouvat. Na druhou stranu o 19 % více se dnes klade důraz na respektování lidí mentálně či fyzicky postižených. A například o 13 % více se při výchově vedou děti k vyhýbání se předsudkům o ostatních lidech.

Závěry vyplývají s rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa, který byl realizován agenturou Perfect Crowd na reprezentativním vzorku českých rodin. Šetření s názvem „ Hodnoty a výchova“ je součástí dlouhodobého projektu „Česká rodina žije“, který se zaměřuje na prozkoumání života současných českých rodin a identifikování problémů, jež by mohl pomoci vyšetřit.

(tz)