Máchovo jezero je stále vhodné ke koupání

Kvalita vody ke koupání v rybnících a jezerech je dnes spojována zejména s výskytem sinic. Mnohdy jsou však v médiích dostupné pouze kusé informace o tom, že se v dané lokalitě vyskytují sinice, což však nutně neznamená, že se zde nelze koupat. Je rozdíl, zdali jsou sinice toxické či ne a jsou i další rozdíly. V posledních dnech se objevily podobné informace v souvislosti s Máchovým jezerem, kde v minulosti skutečně byly s výskytem sinic problémy. Dnes je však situace jiná.

Pravidelný monitoring kvality vody ke koupání

Kvalitu koupacích vod v Máchově jezeře hodnotí ze zákona Krajská hygienická stanice (KHS) Libereckého kraje ve 14ti denních intervalech, od května do září. Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero zajišťuje souběžně monitoring koupacích vod ještě s akreditovanou vodohospodářskou laboratoří Povodí Ohře, též 2x do měsíce, vždy v týdnech, kdy odběry neprovádí KHS. V průběhu letní sezony tedy monitoring probíhá každý týden. Vzorky se odebírají hned na pěti místech: Doksy – Hlavní pláž, Doksy – Pláž Klůček, Hotel Port, Aquapark Staré Splavy a Staré Splavy – Borný.

Opatření proti sinicím na Máchově jezeře

Díky součinnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, OPS Máchovo jezero a Města Doksy byly v uplynulých deseti letech vypracovány tři studie, mapující stav vodních ekosystémů a kvality vod v povodí Máchova jezera. Všem třem předcházela analýza sedimentů v jezeře a návrhy opatření k zamezení masového rozvoje sinic. Konkrétní kroky probíhají kontinuálně.

„Proběhlo odbahnění předhrázky Máchova jezera, kam ústí Robečský potok, kde byly velké nánosy bahna se značným množstvím živin, především fosforu, který prospívá sinicím. Snažíme se přísun sinic Robečským potokem omezovat. Kontrolujeme a pečujeme o nakládání s odpadními vodami v Doksech a jeho okolí. Důležitá byla také změna rybí obsádky v jezeře, kdy více upřednostňujeme vysazování dravých ryb. Nikdy však nebudeme moci říci, že jsme zcela hotovi. Počasí a klimatickým změnám poručit neumíme, což jsou též zásadní faktory ovlivňující celý ekosystém a kvalitu vody v jezeře,“ vysvětlil Jiří Holub, ředitel OPS Máchovo jezero a místostarosta Města Doksy.

„Samočistící procesy jsou v jezeře obnoveny již skoro deset let a my věříme, že koupání bude i letos možné po celou letní sezonu, a to i navzdory současným extrémním teplotám,“ doplňuje na závěr Vladimír Reichert, ředitel a předseda představenstva společnost Regata Máchovo jezero.

www.regatamachovojezero.cz

Výsledky měření KHS jsou k dispozici on-line na webu https://www.khslbc.cz/koupani_cl/ .

Kvalita koupacích vod v Máchově jezeře se v průběhu letní sezony pohybuje každoročně v rozmezí II. – III. stupně z pětistupňové řady:

Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel „jakost vody“ = 2) Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

Zhoršená jakost vody (ukazatel „jakost vody“ = 3) Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Voda nevhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 4) Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v §10 odst.2 vyhlášky (tzn. zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).

Voda nebezpečná ke koupání – ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“= 5) Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.