Manželství je sázka o polovinu majetku

Pavel Strnad

Podnikáte a svému úsilí věnujete kus života? Vstupovali jste přitom do svazku manželského se spoustou ideálů, snů a představ, z nichž časem sešlo, a to právě proto, že vás business až příliš pohltil? A máte pocit, že ne vše, čeho jste chtěli docílit, se daří podle vizí ve vašich firmách realizovat? A právě proto byste rádi ochránili svou rodinu i sebe od případných rizik, která se mohou vynořit? Pokud jste již před lety uzavřeli předmanželskou smlouvu, dobře jste udělali. Právě ona je nástrojem, který může vnést klid do vaší mysli a nastolit mezi vámi a manželkou či manželem vítanou jistotu. O tom, jak je takový dokument důležitý, hovořil Pavel Strnad. Je vedoucím advokátem a zakladatelem AK Polverini Strnad, která dodává exkluzivně řešení pro Právní Ochranu Majetku, P.O.M. s.r.o. Absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studoval na Universitá La Sapienza v Římě a The John Marshall Law School v Chicagu. O majetkových komplikacích manželských toho ví opravdu hodně:

Podnikání a manželství. Mají svá úskalí. Jaká především z pohledu majetku?

Když jeden ze snoubenců podniká, tak hrozí, že rizika z podnikání by mohla negativně dopadnout na druhého manžela. V takovém případě může pomoci vhodně nastavená právní ochrana majetku, například předmanželská smlouva, protože dokáže zásadně eliminovat dopad krachu firmy na celou rodinu. Druhý z manželů a společná rodina totiž neponesou rizika z dopadů podnikání. Další úskalí pak může přinést rozvod manželů, kdy dochází k vypořádání majetku mezi bývalými manželi, a pokud se manželé nedohodnou, i podnikání jednoho z nich, resp. jeho podíl v obchodní společnosti, může být předmětem vypořádání a vleklých sporů, které mohou velmi negativně ovlivnit i podnikání samotné.

Rozhodla jsem se po letech opět vdát. Podnikám, vlastním několik ochranných známek, bydlím v pěkné historické vilce na okraji Prahy se zahradou kolem 2000 m2. Mám nějaké akcie, určité úspory, šperky, obrazy. Snů i plánů je ještě mnoho, byť důchodový věk ubíhá mílovými kroky. Nač by měla zamilovaná duše myslet, aby se případně nedostala do existenčních problémů?

S oblibou říkám, že manželství je sázka o polovinu majetku, i když to možná zní příliš krutě. Obecně předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy, nebo naopak závazky či rizika. A nemusí to skutečně být o konci zamilovanosti nebo neshodě partnerů, možná ještě lepším důvodem může být případ, kdy jeden ze snoubenců má blíže k rizikům, např. když podniká, jak už bylo zmíněno. Důležité je si však uvědomit, že do společného jmění manželů spadá majetek, který nabyl jeden z manželů nebo nabyli oba manželé společně za trvání manželství. To, co jste vlastnila již před uzavřením manželství, zůstane výlučně ve vašem vlastnictví (např. nemovitosti). Je všeobecně známé, že výnosy takové věci, tedy např. nájemné z výlučně vlastněné nemovitosti obecně spadají do SJM. Není však již tak jasné, co se stane s výtěžkem prodeje takové věci. Existují totiž výkladové nejistoty ohledně toho, zda příjem z prodeje takové výlučně vlastněné nemovitosti spadá do SJM, nebo jde o výlučné peníze toho z manželů, který takovou nemovitost vlastnil a prodal. To je jen další z důvodů, proč předmanželskou smlouvu uzavřít.

Předmanželská smlouva může v takovém případě ledacos vyřešit a naznačit určité jistoty oběma stranám. V čem především?

Dá jim určitou jistotu. Ale správné vyřešení problematiky související s úpravou společného jmění manželů není jednoduché, a mnoho párů tak neřeší právní ochranu majetku dostatečně. Velmi často se stává, že snoubenci nemají představu, co jim režim společného jmění manželů přinese a že existuje možnost, jak se jeho automatickému vzniku vyhnout. Zájemci pak mnohdy očekávají větší ochranu, než kterou jim současná právní úprava poskytuje. Tento problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví druhého manžela. Dobré je však myslet i na to, že jeden z manželů může po jistou dobu zůstávat v domácnosti, a nezapomenout tak i na jeho zaopatření. K právní ochraně majetku je tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji komplexně, není to pouze o předmanželské smlouvě.

Ne každý partner však bere tento instrument vstřícně, a i když jde o ostříleného businessmana, v osobní rovině se ho diskuze na toto téma spíš dotýkají. Co by měl vzít v potaz?

Takzvané předmanželské smlouvy jsou opravdu často vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery. Přitom jsou jedním z vhodných nástrojů uspořádání majetkových vztahů, který může pomoci ochránit majetek obou stran zejména v případě podnikání, tam to považuji za naprosto klíčové. Smlouva by však vždy měla být spravedlivá pro obě strany a obě strany by si měly být dobře vědomy, co pro ně taková smlouva znamená. Uvidíme, jak s názorem na tyto smlouvy a jejich účinek na právní ochranu majetku zahýbe současná pandemie a dopady omezení podnikání.

Kdo o předmanželské smlouvě přemýšlí více – muži, nebo ženy? Mladší, či starší budoucí páry?

Obecně stále roste podíl párů, který při vstupu do manželství toto řeší, už je jich asi pětina. Samozřejmě vždy to řeší ti, kdo už mají nějakou negativní zkušenost z minulosti, ale pozoruji, že zájem roste napříč všemi věkovými skupinami. Obecně si myslím, že se snižuje věk, kdy jsou lidé ve svém podnikání úspěšní. Nejdřív se tak stávají úspěšnými podnikateli, a teprve pak až uvažují o manželství. Jde o opačný trend než v minulosti, kdy manželé často své podnikání budovali společně. Proto očekávám, že se brzy zvýší poptávka po předmanželských smlouvách právě z této skupiny, řekněme úspěšně podnikajících třicátníků.

Jak se týká předmanželská smlouva dětí partnerů? Těch, které si přivádí každý do svazku z dřívějšího vztahu, a těch, které se v novém svazku narodí?

Samotná předmanželská smlouva se jich nijak přímo dotýkat nemusí, naopak může rodinu ochránit třeba před již zmíněným negativním dopadem podnikání. Na děti pak má především dopad smrt rodičů a následné dědění. K zodpovědné právní ochraně majetku pak patří i včasné pořízení správně nastavené závěti, která by měla co nejvíce omezit budoucí spory dědiců, a případně nezapomenout i na nesezdaného partnera zemřelého, se kterým žil dlouhodobě ve společné domácnosti.

Mám-li uzavřenou předmanželskou smlouvu a zemřu, jak a kdo bude nakládat s finančními prostředky na mém osobním účtu? Komu připadnou?

V tomto by záleželo, zda by to i toto řešila předmanželská smlouva. Obecně během dědického řízení dochází k zablokování účtu zemřelé osoby. Nejsou tak výjimečné případy, kdy se pozůstalá manželka nemůže dostat k penězům na účtu, které s manželem roky střádali a které jsou součástí jejich společného jmění manželů. Peníze na účtu se pak stávají součástí pozůstalosti a jsou řešeny v rámci dědického řízení, ve kterém jsou určeni dědici.

Co když jeden z manželů pořídí závěť, ale opustí tento svět, a v závěti budou vyjádřena přání, která jsou v rozporu s ustanoveními předmanželské smlouvy? Například: vlastním firmu, která prosperuje, podle předmanželské smlouvy po mém skonu připadne mým dětem, které přišly na svět dříve, než jsem se podruhé vdala, a jejich otcem je bývalý manžel. Jenže já s potomky moc nevycházím a v závěti píši, že by firmu měla převzít moje kamarádka, navíc při sepisování závěti jsem na předmanželskou smlouvu úplně zapomněla…

Předmanželská smlouva řeší rozdělení majetku i závazků v průběhu manželství a při jeho ukončení za života, v případě smrti vše řeší dědické právo, popř. existující závět. V ní má zůstavitel značnou volnost pořídit se svým majetkem čistě dle své vlastní vůle – například odkázat pozůstalým konkrétní věci z pozůstalosti. Také může ukládat příkazy či stanovit podmínky pro dědění, čímž se ještě více posiluje význam jeho vůle a přání i po jeho smrti. Je ale třeba myslet na to, že ze zákona existují tzv. nepominutelní dědici, kterými jsou děti. Jde o dědice, kteří mají vždy dostat zákonem stanovený povinný díl. Ten je minimálně tři čtvrtiny ze zákonného dědického podílu u nezletilých a jedna čtvrtina u zletilých dětí. A pokud závěť neexistuje, bude pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel dědické posloupnosti. Zákon v těchto pravidlech stanoví, jaké osoby a jakým způsobem si rozdělí pozůstalost. Principem jsou tzv. dědické třídy a dělení pozůstalosti na poměrné části. V takovém případě ale zůstavitel neprojeví svou pravou vůli, a zvyšuje se tak riziko sporů mezi dědici. Kvůli nim pak velmi často dochází až k ohrožení majetkové situace pozůstalých osob – partnera, dětí, rodičů nebo sourozenců. A zpravidla vždy dochází k narušení jejich vzájemných vztahů. Mimo jiné hrozí prodlužování dědického řízení například v případě, kdy bude nutné vypátrat zůstavitelovy potomky z předchozích vztahů. Tyto průtahy mohou zbytečně blokovat správu a užívání majetku a ohrožovat živobytí pozůstalého partnera či nezletilých dětí, takže z mého pohledu je existence závěti velmi důležitá.

Ovlivní majetkové vztahy okolnost, když jeden z manželů, podnikatel, spáchá sebevraždu?

Z pohledu dědického práva nerozlišujeme, jak nastala smrt, tedy je smrt jako smrt. Nejčastější případ, kdy zákon nějakým způsobem reflektuje sebevraždu, je zákonná výluka ze životního pojištění. Pojišťovna pak není povinna poskytnout pojistné plnění v případě sebevraždy pojištěného, pokud pojištění trvalo méně než dva roky předcházející sebevraždě.

Dá se předmanželská smlouva měnit během svazku manželského?

Ideální je, aby se na uzavření smlouvy snoubenci dohodli ještě před svatbou, vznik společného jmění manželů tak totiž vyloučí. Zúžit či oddělit společné jmění je však možné i za trvání manželství, stejně jako případné změny a úpravy. Je třeba ale myslet na to, že smlouva musí mít formu veřejné listiny – notářského zápisu. A dále důrazně doporučuji nechat smlouvu zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou České republiky. Tím zajistíte účinnost této smlouvy i vůči všem třetím osobám např. vůči věřitelům jednoho z manželů.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi