Naším ukazatelem úspěchu není zisk za každou cenu

Přemýšlet v rozměrech budoucnosti, mít na zřeteli dobro planety třeba za sto či dvě stě let. Ne každý to umí. Ne každá firma zatím pohlíží na udržitelnost či cirkulární podnikání jako na nezbytnou záležitost, pokud mají žít další generace lidí v plném komfortu. Ještě méně společností pak chápe rozumné hospodaření jako výzvu, která nabízí příležitost k prosperitě, k uspokojivému konání v souvislostech. Jako šanci, již předkládá sám život. Holcim Česko se těmito tématy zabývá s plnou odpovědností, do níž promítá své plány, potřeby i zkušenosti. Ve spojitosti se změnou názvu firmy o tom hovořil generální ředitel Miroslav Kratochvíl:

Od května vystupuje vaše společnost pod novým jménem i pod novým logem. Co vás vedlo k tak zásadnímu kroku?

Naše společnost změnila název z Lafarge Cement na Holcim Česko, a to podle své mateřské společnosti Holcim, která je v současnosti světovou jedničkou v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení. Cílem přechodu na tuto globální značku je především propojení s filozofií zeleného stavebnictví, se záměrem vytvářet lepší budoucnost pro společnost i planetu. Naší hlavní motivací je proto posílení naší značky na trhu a ambice být vedoucí firmou v oblasti cirkulárního stavebnictví v Česku.

Jak reagovali odběratelé, partneři? A už si zvykli?

Rebranding byl pro nás strategickou investicí do budoucnosti. Věnujeme se urychlení přechodu našeho podnikání směrem k uhlíkové neutralitě, tj. stát se společností s opravdu minimálním dopadem na životní prostředí. I naši zákazníci se přiklání k udržitelnému stavebnictví a očekávají, že jim budeme přinášet produkty a řešení, které jsou moderní, poptávané, případně nezbytné z hlediska legislativy. Samozřejmě vnímají, že používání nových typů cementů bude přinášet změny v jejich zpracování. Je to proces, který chceme zvládnout společně.

Do rebrandingu jste zahrnuli významnou měrou filozofii zeleného stavebnictví. Můžete charakterizovat její principy?

Udržitelné a zelené stavebnictví představují filozofii a praktický přístup ke stavění budov, kdy je kladen důraz na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a rovněž na zlepšení životního prostoru pro budoucí generace. Budovy jsou tedy navrhovány tak, aby byly energeticky účinné a zároveň šetrné k životnímu prostředí, aby využívaly obnovitelné zdroje energie a suroviny, a v neposlední řadě, aby celkově zlepšovaly kvalitu života jejich obyvatel. Naší vizí je být ambasadorem zeleného stavebnictví pro český trh. Máme udržitelné cíle, které jsme si předsevzali splnit do konce roku 2027, a to díky připraveným konkrétním projektům. Ty cíle jsou velmi jednoznačné, týkají se zvýšení množství vyprodukovaného ekologického cementu, množství zrecyklovatelných tun, konkrétních částek investovaných v rámci zeleného CAPEXu, snížení spotřeby užitkové vody nebo zlepšení klimatu tím, že budeme produkovat méně CO2 na tunu cementu.

Co si pod tím může běžný stavitel představit? Třeba stoprocentně rozložitelné materiály, používání dřeva, elektromobily ve firemní automobilové flotile?

Pro nás udržitelné stavebnictví znamená, že jednak snižujeme naši energetickou náročnost, hledáme ekologické zdroje energie, ale také využíváme více alternativních materiálů pro výrobu cementu. Velkou příležitostí jsou stavební demoliční materiály, jež mohou být nejen užitečným zdrojem jako alternativní surovina, ale také jako minerální složka při výrobě cementu. Jeden z našich závodů v Rakousku v Retznei úspěšně snížil podíl alternativních paliv a biomasy v palivech o téměř 100 % a zároveň snížil produkci CO2 o 20 %, a to díky využití stavebního demoličního materiálu. V rámci našich lokálních cílů chceme do roku 2027 zrecyklovat v České republice téměř 100 000 tun stavebního a demoličního materiálu.

V našem výrobním procesu využíváme velké množství energie, proto jsme již před lety začali nahrazovat část běžných paliv těmi alternativními. Naše cementárna je na špici nejen v České republice, ale i ve světě. Dalším cílem je zvyšování podílu biomasy.

Udržitelnost jste pojali do největších de­tailů a vydali se na cestu cirkulární ekonomiky. Můžete okomentovat nějaký projekt, výrobek, dodávku či řešení, které
by to ozřejmily?

V loňském roce jsme uvedli na český trh novou produktovou řadu ekologického cementu s názvem EcoPlanet, tedy cement se sníženým obsahem CO2. V průběhu výroby tohoto cementu je vyprodukováno minimálně o 30 % méně emisí CO2 než u běžných portlandských cementů. Jsem rád, že s několika zákazníky můžeme testovat zpracování nových typů cementů přímo v rámci jejich výrobního procesu, a učit se tak „naladit“ na jejich potřeby. S tímto zeleným cementem máme do budoucna velké plány, jeho prodej chceme navýšit do roku 2027 o 52 %.

Vnímáte hospodárné zacházení se zdroji naší planety jako dostatečné?

Hospodárné zacházení se zdroji vnímám jako klíčový prvek naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Obecně ji lze řešit maximálním využíváním zdrojů cirkularitou. Samozřejmě to nelze donekonečna, ale rozhodně zde máme velký prostor. Jak jsem již uvedl výše, my v Holcimu již řadu let používáme místo fosilních paliv alternativní. Velký prostor stále ještě vidím ve využití alternativních surovin, což jsou sekundární produkty z výroby někoho jiného, které se dnes třeba jen skládkují. Některými z nich dokážeme částečně nahradit naši primární surovinu, kterou těžíme – vápenec. Začínáme využívat materiály z demolic a připravujeme pro náš trh první cement, který v sobě bude mít tento prvek recyklace. V rámci našeho výrobního procesu, který je poměrně energeticky náročný, pracujeme třeba na projektu využití odpadního tepla na výrobu elektrické energie. Ani biodiverzita nám není cizí. Staráme se o to, aby i příští generace měly možnost osobně zažít některé živočišné druhy, které jsou v současnosti na ústupu. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou pracujeme přímo na záchraně některých ohrožených druhů. Také zavádíme programy na doplňování sladké vody, rekultivujeme vytěžené části lomu nebo díky našim iniciativám jsou města „zelenější“.

Myslíte si, že nové technologie ve vašem oboru přinesou další převratné změny vedoucí k úspoře materiálu, energie, pracnosti a ještě většímu důrazu na ekologii?

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a všech dalších poplatků začínají dávat ekonomický smysl projekty, které se ještě před pár lety nevyplatilo ekonomicky realizovat. Zároveň u každého projektu posuzujeme jeho udržitelnost. Díky soustavným investicím a modernizacím technologie patří naše linka na výrobu slínku v Čížkovicích mezi ty nejvyspělejší. Šetříme tak místo na skládkách, podílíme se na úspěšném řešení některých ekologických zátěží a významně snižujeme uhlíkovou stopu. Dle naší strategie do roku 2027 máme v plánu zmenšit produkci CO2 při výrobě cementu o 25 %.

Jakým způsobem se do udržitelnosti ve vašem pojetí promítá hledisko času? Berete na něj zřetel?

Jako společnost jsme promarnili hodně času. Vždyť za poslední dekády proběhlo několik klimatických konferencí s jasnými závazky a cíli, a nic se nedělo. Až teprve v posledních dvou třech letech se začalo šlapat na plyn a konečně realizovat konkrétní kroky. Pozoruji, že Česká republika pokulhává za Evropou, deklarujeme ambiciózní cíle, ale málo pro jejich dosažení děláme. Čekáme až na to, co „přijde“ z Evropy, ale nenechme se mýlit, Evropa je jednotný trh, ale také obrovské konkurenční prostředí. Naši sousedé, Německo, Polsko, Rakousko jsou v řadě oblastí před námi a nám začíná ujíždět vlak. Jde o spojené nádoby, udržitelnost, cirkulární ekonomika jdou ruku v ruce s ekonomickou prosperitou.

Holcim strategie udržitelnosti – Strategie 2027 – je postavena na dlouhodobých cílech se zaměřením na podporu budoucích generací. Při každém kroku naší činnosti bereme zřetel na dlouhodobé dopady na životní prostředí a snažíme se aktivně přispívat k udržitelnému rozvoji. Naším ukazatelem úspěchu není zisk za každou cenu. Vždy budeme brát v potaz obě hlediska – finanční a hledisko udržitelnosti. O tom je naše Strategie 2027. Proto jsme se zapojili do tohoto projektu, který definuje náš záměr – přispívat k vytváření lepší budoucnosti pro lidi a planetu.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi