Jak se kvalitou dostat na dráhu úspěchu a prosperity

20120328   Ing  Jan TARABA        foto Kamil Varcoller 075Asi by bylo pošetilé zakládat firmu, která bude určena k neúspěchu. Přesto se mnohým nepodaří do praxe dostat podnikatelský záměr, získat investiční prostředky, spolupracovníky nebo partnery, aby se sen proměnil v hodnotu, která ostatním přinese užitek. A je mezi námi i hodně firem, které přežívají a netouží po slávě ani prvotřídní image, neboť i to může být životní filozofie zakladatelů. Lze to pochopit a nekomentovat, je to otázka volby.

Mnoho společností však vzniká z nadšení, touhy, zkrátka velkých emocí, jejichž základem je pevná vize, rozum v hrsti, odvaha a chuť jít do toho. Dobrý nápad, velké odhodlání, soutěživost. Snaha být nejlepší, prosadit se kvalitou, nejen cenou, a tím, že na trh putuje produkt, který potřebujeme. Takové firmy mají v genetickém kódu smysl pro novinky, potřebu dávat ostatním víc než pouhý výrobek nebo službu. Jdou systematickou cestou kvality, což je dnes mnohem více než být dobrý.

O kvalitě a jednom výročí jsem hovořila s Ing. Janem Tarabou, ředitelem Národního střediska podpory kvality:

Národní středisko podpory kvality má za úkol koordinovat všechny aktivity, které se na poli kvality v naší zemi dějí. Můžete stručně zhodnotit, jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi?

Pojem kvalita je tak strašně široký, že udělat stručné zhodnocení není úplně jednoduché. Pokud se třeba podíváme na kvalitu výrobků či služeb produkovaných v naší zemi, tak zcela jistě patříme ke světové špičce. Na druhé straně kvalita zboží v našich obchodech mnohdy náleží k tomu nejhoršímu, co se na světovém trhu objevuje. Stačí se jen podívat na výsledky kontrol České obchodní inspekce. Obdobně rozporuplné by bylo hodnocení úrovně řízení kvality v českých firmách a používání moderních metod řízení. Na jedné straně zde máme absolutně špičkové závody, převážně se zahraničními vlastníky, na straně druhé většina českých podnikatelů moderní metody řízení nejen nepoužívá, ale ani nezná.

Kde tedy dělají čeští podnikatelé nejčastěji chybu?

Velká část našich podnikatelů si myslí, že vše, co je potřeba udělat, je dostat certifikát ISO a je vystaráno. Řízení kvality ale není jen otázkou jednorázového získání nějakého certifikátu nebo absolvování úspěšného auditu. Je to dlouhodobý proces neustálého zlepšování, který firmu přivádí na dráhu úspěchu a prosperity, a tato cesta skutečně funguje. Manažeři a podnikatelé, kteří si takovou strategii vyzkoušeli, najednou sami žasnou, jak jednoduché mohou být metody, které jim šetří práci, umožňují spravedlivě hodnotit a odměňovat zaměstnance a minimalizovat riziko chyb a z nich plynoucích ztrát. Ale obecná nedůvěra k jakémukoli systému a plánování zatím stále brání většímu využití těchto moderních metod v praxi.

Projekt Národní politika kvality, za jehož prosazování do života zodpovídáte, letos slaví 15 let. Jaké aktivity toto jubileum s sebou nese? A jak inspirativní bude pro naše firmy? Co jim napoví?

Především se snažíme na toto jubileum poukazovat v rámci našich marketingových kampaní. Aby se o nás ještě více vědělo. Patnácté narozeniny tohoto projektu vyšly přesně na 10. května, kdy bylo v roce 2000 přijato usnesení vlády č. 458 o Národní politice podpory jakosti České republiky (dnes Národní politika kvality). Vrcholem oslav pak bezpochyby bude Galavečer s Českou kvalitou, kde budou oceněny špičkové výrobky a poskytované služby nesoucí některou ze značek kvality v rámci Programu Česká kvalita a dále slavnostní večer ve Španělském sále Pražského hradu, kde budou předána ocenění v rámci programů Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Záštitu nad oběma akcemi přijali prezident ČR, předseda Senátu Parlamentu ČR, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda vlády ČR a samozřejmě i ministr průmyslu a obchodu, pod jehož rezort Národní politika kvality spadá, což nás samozřejmě velice těší a zároveň i zavazuje. Snažíme se o širokou medializaci, která vyvrcholí na podzim. Rádi bychom ukázali, že toho, co se za zmíněných 15 let podařilo, není zas tak málo, a mnoha společnostem v jejich růstu to pomohlo. Byli bychom rádi, kdyby právě jejich příběhy oslovily řadu dalších, které by se přidaly a o kvalitě začaly přemýšlet i v jiných souvislostech, než mají zažité. Význam to bude mít nejen pro ně samotné, ale i pro konečné spotřebitele a uživatele, pro zákazníky, kteří si stále více začínají vybírat a požadují kvalitní české výrobky a služby. A to je navigace, na niž se dá spolehnout.

V tomto roce se také uzavírá Strategie Národní politiky kvality v ČR na období 2011 až 2015. Připravujete již dokument na další období?

Předsednictvo Rady kvality ČR pracuje na aktualizaci tohoto strategického dokumentu již od podzimu loňského roku. Byla zpracována podrobná SWOT analýza, která popisuje aktuální pozici Národní politiky kvality (NPK), poukazuje na její silné a slabé stránky a dále se zamýšlí nad možnostmi pro další zlepšování s ohledem na potenciální hrozby. V současné době probíhá připomínkové řízení v rámci odborných sekcí Rady kvality ČR tak, aby výsledný dokument schválila rada na svém červnovém zasedání. Poté se očekává připomínkování v rámci vedení ministerstva průmyslu a obchodu, pak by měla jít konečná verze Strategie NPK na období 2016–2020 do vlády.

O jaké myšlenky se bude nová strategie opírat?

Cíle mají své poslání a vizi. Národní politika kvality by měla nadále být především koordinační aktivitou, podporující a propagující udržitelnou kvalitu života v České republice a její konkurenceschopnost. Měla by v naší zemi spoluvytvářet prostředí, ve kterém je kvalita trvalou součástí všech oblastí života společnosti i jednotlivých občanů.

To jsou silná slova…

Ano i ne. Ve své podstatě to není zas taková věda. Jde o rozumný přístup každého z nás ke skutečnostem a jevům, tak, jak to vyžadujeme od jiných směrem k nám. Nikdo si nechce kupovat párky bez masa, žádný netouží vyzvednout z čistírny kabát, který je špinavější, než když ho tam přinesl. Aby však „kvalita fungovala“, musí se jistým krokům vdechnout řád, systém, který bude vodítkem, plánem i kontrolou. A to se snažíme formulovat, dělat, a nabádat k tomu další a další subjekty. Takže smysl je jasný, ale cesta k jeho naplnění je samozřejmě poměrně pracná.

Co se v uplynulém pětiletí podařilo a v čem plány tolik nevyšly?

Za úspěch považuji zavedení zjednodušených programů v rámci Národní ceny kvality ČR, které pomáhají menším firmám a organizacím veřejného sektoru. Jde o programy START a START PLUS, které připravují na účast v Národní ceně organizace, které s moderními metodami řízení teprve začínají nebo si chtějí práci s Modelem excelence EFQM vyzkoušet a ověřit. Své výsledky přináší také Program Česká kvalita, který prostřednictvím značek kvality přijatých do tohoto programu „odděluje zrno od plev“, pomáhá koncovému zákazníkovi hledat skutečně kvalitní výrobky a služby, jejichž parametry ověřila nezávislá autorita.

Z nedávné doby považuji za úspěch vytvoření Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, založení Národní sítě Global Compact Česká republika či uzavření Memoranda o užší vzájemné spolupráci mezi Radou kvality ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Nepovedlo se několik věcí. Z mého pohledu za nejpodstatnější pokládám neefektivní, roztříštěné a pro státní rozpočet finančně náročné rozdrobení některých aktivit k podpoře rozvoje kvality v rámci jednotlivých rezortů, především nekoordinovanost a nevyužívání synergií. Dále existenci značek kvality, zejména těch z potravinářského odvětví, které se nepřihlásily k zásadám Programu Česká kvalita (zejména KLASA). Za slabé místo bych rovněž označil nedostatečné požadavky, zejména v legislativě, na kvalitu ve veřejných zakázkách.

Na prosazování kvality do života se podílí několik organizací a skupin, které dohromady za ty roky vytvořily prima tým. Z toho musíte mít také radost…

To mám! A nejen já. Soustředit kolem sebe lidi, kteří se navzájem mohou spolehnout jeden na druhého a mají jednotný názor na podstatu věci, je základ, na němž se dá už něco stavět. Nám se to podařilo. Proto bych jménem předsednictva Rady kvality ČR i svým jménem chtěl poděkovat odborným sekcím za jejich práci pro Radu kvality ČR. Stejně tak vedení České společnosti pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality za jejich týmový přístup při naplňování aktivit v rámci Národní politiky kvality. No a samozřejmě také svým kolegům a spolupracovníkům v Národním středisku podpory kvality za skvěle odváděnou práci. Věřím, že Národní politika kvality a v ní všechny zapojené subjekty bude významným hybatelem na poli kvality i v příštích letech. Dáváme do toho celé naše srdce a hodně energie. Myslíme si, a mnohokrát jsme si to ověřili, že to má smysl.

ptala se Eva Brixi